تصحیح کننده افت ویسکوزیته و افزایش دهنده فشار روغن
جلوگیری از خروج دودهای آبی و خاکستری از اگزوز
سازگار با روغن موتورهای معدنی و سینتتیک روز دنیا
کاهش مصرف روغن
جلوگیری از آلودگی محیط زیست در اثر نشت روغن موتور
مختص خودروهای چهار زمانه بنزینی و دیزلی سبک و سنگین


MOTOR OIL
ADDITIVE
FOR ALL TYPES OF ENGINES

افزودنی روغن‌موتور پروفی‌کار از رقیق شدن روغن‌موتور جلوگیری کرده و همزمان باعث بهبود آب بندی در قطعات متحرک موتور شده و افزایش فشار روغن را در بر خواهد داشت. استفاده از این محصول تنش بین سیلندر و پیستون در دیواره موتور را به حداقل رسانده و باعث عملکرد بهینه روغن‌موتور در بین سرویس‌های دوره‌ای می‌شود.

B4B4
b3b3
b2b2
b1b1